קרן

קרן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8607 מקורות עבור קרן. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

מדרש תנחומא (בובר) פרשת קרח

 שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם (שם /במדבר/ יז ג), וקרח שפיקח היה מה ראה לעשות שטות זו, אלא עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה עומדת ממנו, שמואל ששקול כמשה ואהרן, ועשרים וארבע משמרות עומדות מבניו, שכולן מתנבאין ברוח הקודש, [שנאמר] כל אלה בנים להימן חוזה המלך בדברי (אלהים) [האלהים] להרים קרן (דה"א =דברי הימים א'= כה ה), אמר אפשר הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני, ואני אובד ולא ראה יפה, לפי שבניו עומדין בתשובה ויוצאין מהן, כך היה רואה, לכך נשתטה לבוא לאותה חוקה ששמע מפי משה שכולם אבודין ואחד פלט, והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש.[יג] ויאמר משה

182

מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת

 ומי יודע פשר דבר (שם /קהלת/ ח א). (שיטין הרבה יש במקרא, אלא שלא להטריח בפני רבותינו, נפתח ענין צורכינו). מי כהחכם זה הקב"ה, שנאמר בו ה' בחכמה יסד ארץ (משלי ג יט), ומי יודע פשר דבר, זה הקב"ה, שפירש התורה למשה. חכמת אדם תאיר פניו (קהלת שם /ח'/), והנה קרן עור פניו (שמות לד ל), ועוז פניו ישונה (קהלת שם /ח'/), [שמשנה מדת הדין למדת רחמים על ישראל].[יז] [ד"א מי כהחכם. זה אדם הראשון, דכתיב ביה, אתה חותם תכנית מלא חכמה (יחזקאל כח יב), ומי יודע פשר דבר, שפירש שמות לכל הבריות, שנאמר ויקרא אדם שמות לכל הבהמה

183

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בראשית

 גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך.(י) [ד, יד] הן גרשת אותי וגו' ויאמר לו ה' לכן כל הורג קין וגו' יש אומרים שבת נעל בפניו כמ"ש (שמות לא) ביני ובין ישראל אות היא לעולם כשם שלמד שבת זכות על אדם הראשון כך למד על קין. וי"א קרן קבע במצחו בשעה שהרג קין את הבל היה מושלך ולא היה יודע קין מה לעשות זימן לו הקב"ה שני עופות טהורים והרג אחד מהן את חבירו וחפר בידו וקברו וממנו למד קין וחפר וקבר את הבל לפיכך זכו העופות לכסות את דמן.(יא) [ד, טו] ויאמר לו ה' לכן כל הורג קין

184

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות

 בפתוי באתי אליך שלא תתירא, מיד ויסתר משה פניו, א"ל הקב"ה חייך בשביל שחלקת לי כבוד אני חולק לך כבוד לעיני כל ישראל וייראו מגשת אליו לפי שכתוב בו כי ירא, ועל שלא רצית להביט לפיכך ותמונת ה' יביט, ועל שהסתרת פנים לפיכך ויראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פניו, הנה צעקת בני ישראל באה מלמד שהקב"ה היה רואה בשעבודן ובליחצתם /ובלחיצתם/.(כ) [ג, ז] ויאמר ה' ראה ראיתי, זש"ה כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן (איוב יא), א"ל הקב"ה למשה אני רואה שתי ראיות ראה ראיתי, ראיתי וידעתי את מכאוביו ואני גואלן עכשיו

185

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תרומה

 ככר כסף, נחושת כנגד מלכות יון שהיא פחותה מכולם ועורות אלים מאדמים כנגד מלכות אדום שנא' (בראשית כה) ויצא הראשון אדמוני, אמר הקב"ה אע"פ שאתם רואין ארבע מלכיות מתגאות ובאות עליכם אני מצמיח לכם ישועה מתוך שעבוד, מה כתיב אחריו שמן למאור זה מלך המשיח שנא' (תהלים קלב) שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי, ודניאל היה רואה ארבע מלכיות אלו ומתירא וכתיב (דניאל ז) אתכרית רוחי אנה דניאל בגו נדנה וחזוי ראשי יבהלני, ומה דניאל רואה כיון שראה נבוכדנצר את החלום ובא דניאל ופתר וא"ל הצלם שראית אנת הוא רישא די דהבא, חדוהי ודרעוהי די כסף זו מלכות מדי,

186

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תצוה

 יוצא היו מפרישין למנורה והשני למנחות למה לקיים שמן זית זך כתית למאור, אמר ליה הקב"ה למשה אמור להם לישראל בני בעולם הזה הייתם זקוקים לאור בית המקדש ומדליקים נרות בתוכו, אבל לעולם הבא בזכות אותו הנר אני מביא לכם מלך המשיח שהוא משול כנר שנאמר (תהלים קלב) שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי, זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים (שם /תהלים/ נ), רבי מנחם בר יוסי אומר אלו שמדליקים נרות לרבים במבואות האפלין, ארשב"ל מפני מה זכה שאול למלכות מפני שהיה זקנו מדליק נרות לרבים במבואות האפלין, כתוב אחד אומר ונר הוליד את קיש (ד"ה =דברי

187

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

 כאורה (תהלים קלט) ועוד מנין היה יודע בין יום ובין לילה כשהיה רואה המזלות כורעין ומשתחוין היה יודע שהוא יום וכשהיה רואה החמה משתחוה היה יודע שהוא לילה, דכתיב וצבא השמים לך משתחוים (נחמיה ט).(לז) [לד, כט] ויהי ברדת משה מהר סיני, ומשה לא ידע כי קרן, מנין זכה משה לקרני ההוד, ארז"ל מן המערה שנאמר והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור נתן הקב"ה כף ידו עליו, ומשם זכה לקרני ההוד, וכן הוא אומר קרנים מידו לו ושם חביון עוזו (חבקוק ג), ויש אומרים שבשעה שהיה הקב"ה מלמדו תורה מניצוצות שיצאו מפי השכינה נטל קרני ההוד, ורבי שמואל בר

188

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני

 העת שאמר לי בקרובי אקדש חשבתי כי בי או בך יפגע ועכשיו אני יודע כי הם גדולים ממני וממך, וידום אהרן היה לו הדבר לנחמה לכך נאמר שומר מצוה לא ידע דבר רע.(ב) [ט, א] ויהי ביום השמיני, זש"ה אמרתי להוללים אל תהולו ולרשעים אל תרימו קרן (תהלים עה), מהו אמרתי להוללים אל תהולו למה לפי שהוא מזכיר כמחולת המחנים (שיר /השירים/ ז) וכן הוא אומר לחול במחולות (שופטים כא) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם שנא' (קהלת ב) לשחוק אמרתי

189

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תזריע

 או ספחת או בהרת וגו' הכתוב מדבר במלכיות, שאת זו בבל שנא' (שם /ישעיהו/ יד) ונשאת המשל הזה על מלך בבל וגו', ספחת זו מלכות מדי שהיה המן מספח עם אחשורוש להשמיד להרוג ולאבד, בהרת זו מלכות יון שהיתה מבהרת על ישראל ואומרת כל מי שיש לו שור יחקה על קרן השור שאין לו חלק באלהי ישראל ואם לאו גוזרין עליו הריגה, והיה בעור בשרו לנגע צרעת זו מלכות אדום שהקב"ה מלקה אותו בצרעת ואת השר שלו שכן כתיב (ירמיה מו) מדוע נסחף אביריך לא עמד כי ה' הדפו, ולעה"ב הקב"ה יושב בדין על מלך אדום ואומר לו למה היית

190

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת אחרי מות

 יצאו שרופים נהפכה שמחתה לאבל שנאמר וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן.(ב) רבי לוי פתח אמרתי להוללים אל תהולו (תהלים עה) מערבביא אלו שלבן מלא עליהם חלחליות רעות, רבי לוי קורא להון פסוק זה הוללים אלו שהן מביאין אלילים לעולם, ולרשעים אל תרימו קרן אמר הקב"ה לרשעים הצדיקים לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי, אדם הראשון לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי, רבי לוי בשם רבי מנסיא אמר תפוח עקבו של אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה, ואל תתמה בנוהג שבעולם אדם עושה שני דסקרין אחת לו ואחת לבן ביתו של מי הוא עושה

1234567891011121314151617181920