קרן

קרן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8607 מקורות עבור קרן. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

איכה רבה (בובר) פרשה ב

 ממונה על נורא מניתיה על מיא, וכיון שבאו השונאים לשם הוה חד מנהון קרי למלאכא והוא עני ליה, והוה א"ל עביד מילא פלנית והוה מלאכא א"ל לית בי, מה אעביד לך דכבר מורם אנא מיניה, הה"ד חלל ממלכה ושריה, אלו שרים של מעלה.[ג] גדע בחרי אף כל קרן ישראל. עשר קרנות הם, קרנו של אברהם, קרנו של יצחק, קרנו של יוסף, קרנו של משה, קרנו של כהונה, קרנו של לויה, קרנו של נבואה, קרנה של תורה, קרן בית המקדש, קרן ישראל. קרן אברהם מניין, שנאמר אשירה נא לידידי [וגו'] בקרן בן שמן (ישעיה ה א), של יצחק מניין, שנאמר

162

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 אכל משלו אכל משל חבירו הוי למה נקרא שמו חזיר שעתיד להחזיר הגדולה והמלכות לבעליה, עורות תחשים מה הן, ר' יהודה אומר אלטינון, ר' נחמיה אומר גלטינון, ר' יוחנן אומר מין חיה גדולה הראה הקב"ה למשה ועשה הימנה צורך המשכן וגנזה, ר' אבין אמר קרש היה שמה, תני ר' הושעיה קרן אחת היתה לו במצחו, שנאמר (תהלים סט) ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס וגו', מקרין תרתי שמע מינה, א"ר חנינא בר יצחק מקרן כתיב, רבי ברכיה אמר בש"ר יצחק כגואל ראשון כך גואל אחרון, מה גואל ראשון נאמר (שמות ד) ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור,

163

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ח

 מדמה להם בדמיונות הרבה שנאמר וביד הנביאים אדמה (הושע י"ב י"א). א"ר סימון לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב"ה את עולמו, שנאמר בדבר ה' שמים נעשו (תהלים ל"ג ו'). ד"א מי כהחכם. זה משה. מי יודע פשר דבר. שפירש תורה לישראל. חכמת אדם תאיר פניו. וכתיב ומשה לא ידע כי קרן עור פניו (שמות ל"ד כ"ט). אמר ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי כל דיבור ודיבור שאמר הקב"ה למשה, אמר לו טומאתו וטהרתו, קולו וחומרו, כיון שהגיע לפסוק אמור אל הכהנים בני אהרן (ויקרא כ"א א'). אמר לפניו רבונו של עולם [ואם נטמא] במה היא טהרתו, ולא השיבו, מיד נשתנה

164

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ה

 משה רבינו בבכיה לפני הקב"ה ואמר, רבש"ע גלוי וידוע לפניך שלא קול גדיים וכבשים הם, אלא קול קטני עמך ישראל ששרויין בתענית היום ג' ימים, ואסורין בקולרין ובשלשלת של ברזל, ולמחר עומדין בשחיטה כגדיים וכבשים, ולב אויב שמח עליהם, באותה שעה נתגלגלו רחמים של הקב"ה, ושיבר החותמות וקרע האיגרות, וגידע קרן רשע, והשיב מחשבתו הרעה בראשו, והרים קרן ישראל והצמיח להם ישועה. אמר ר' חלבו אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקת של בית רבן, ואף מחשבתו של המן הרשע לא ביטלה אלא בשבילם, שנאמר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז (תהלים ח ג), ועליהם נתנבא שמואל ומה קול הצאן

165

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ה - החדש הזה

 טב, ועץ חיים תאוה באה (משלי שם /י"ג/), החדש הזה לכם ראש חדשים (שמות יב: ב).[ד] יהודה בר נחמן בשם ר' שמע' בן לקיש פתח שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך (תהלים מג: ג). שלח אורך, זה משה, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו (שמות לד: כט). ואמתך, זה אהרן, תורת אמת היתה בפיהו (מלאכי ב: ו), תומיך ואוריך לאיש חסידיך (דברים לג: ח). ואית דמחלפין ליה. שלח אורך, זה אהרן, תומיך ואוריך לאיש חסידך. ואמתך, זה משה, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן וג' (במדבר יב: ז). א"ר יצחק מן הים

166

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ט - שור או כשב

 יכסה פניו (שם /ישעיהו ו'/), שלא להביט בשכינה. בשתים יכסה רגליו (שם /ישעיהו ו'/), שלא יראו פני שכינה, דכת' ורגליהם ככף רגל עגל (יחזקאל א: ז), על שם ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון (שם /יחזקאל/ כט: טז). תמן תנינן כל השופרות כשירין חוץ משל פרה מפני שהוא קרן של עגל, על שם ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון (שם /יחזקאל כ"ט/). ותנינן תמן, והרגת את האשה ואת הבהמה (ויקרא כ: טז), אם אדם חטא מה חטאת בהמה, אלא לפי שבאת לאדם תקלה על ידיה לפיכך אמ' הכת' תיסקל. ד"א שלא תהא הבהמה עוברת בשוק ויאמרו

167

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כו - אחרי מות

 דכת' אחרי מות שני בני אהרן (ויקרא טז: א).[ג] ר' לוי פתח אמרתי להוללים אל תהולו וג' (תהלים עה: ה). אמרתי להול' א' תהול', למערבביה, אילו שליבם מלא עליהם חולחליות חולחליות רעות. ר' לוי הוה קרי להון ווי ניה, אילו שהיו מביאין אללי לעולם. ולרשעים אל תרימו קרן (תהלים שם /ע"ה/), אמ' הק' לרשעים, הצדיקים לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי. אדם הראשון לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי. ר' לוי בשם ר' שמע' בן מנסיא תפוח עקיבו של אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה. ואל תתמה, בנוהג שבעולם אדם עושה לו שני דיסקרין אחד לו ואחד

168

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ה - ויהי ביום כלות משה

 על פי כן פייסן הקדוש ברוך הוא את העליונים ואמר להן חייכון העיקר למעלה כמה שכתב כסה השמים הודו ותהילתו מלאה הארץ (חבקוק ג' ג'), אמר רבי סימן בשם ר' שמעון בשם רבי יהושע שחק עליהם הקדוש ברוך הוא על שאמר העיקר למעלן שכן כתב הודו על ארץ ושמים וירם קרן וגו' (תהלים קמ"ח י"ג י"ד) בתחלה על ארץ ואחר כך שמים לפיכך אמרו ווי ויהי ביום כלות משה.דבר אחר [ויהי] מי אמר ווי אומות העולם אמרו ווי, למה אמרו ווי אלא אמרו עד שלא היה הקדוש ברוך הוא דר עמהם היה מתקיים עליהם ועושה מלחמותיהם ועכשיו שעשו לו

169

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו - החודש

 י"א וי"ב) אם כחה של אבנים היא כחנו ואם בשרינו של נחשת היא, וכיון שאמר לו בחדש הזה נגאלים אמרו הא סימן טוב ועץ חיים תאוה באה.החדש הזה לכם יהודה בר נחמן בשם ר"ל פתח שלח אורך ואמתך המה ינחוני (תהלים מ"ג ג'), אורך זה משה כי קרן עור פניו (שמות ל"ד כ"ט), ואמתך זה אהרן תומיך ואוריך לאיש חסידיך (דברים ל"ג ח'), ואית דמחלפין לה אורך זה אהרן כי מלאך ה' צבאות הוא (מלאכי ב' ז'), ואמתך זה משה בכל ביתי נאמן הוא (במדבר י"ב ז'), א"ר יצחק מן הים צפה משה שאינו נכנס לארץ ישראל צופיה הליכות

170

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לג - אנכי אנכי

 היתה תהו ובהו [וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים] (בראשית א' א' וב') תהו זו מלכות בבל ראיתי את הארץ והנה תהו (ירמיה ד' כ"ג), ובהו זו מלכות מדי שנאמר ויבהילו להביא את המן (אסתר ו' י"ד), [וחשך] זו מלכות יון שהיו גזירותיה קשות, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל, על פני תהום זו מלכות אדם הרשעה, דוד רואה אותם ארבעתם היאך הם באות בכח ומשתעבדות בישראל, התחיל תמיה עליהם ואומר אשר הראיתני צרות רבות ורעות (רבים), [רבות] שתיים מלכות מדי ומלכות אדום, תשוב תחייני ומתהומות הארץ תשוב תעליני אמר תחייני מן הראשונה

1234567891011121314151617181920