קרן

קרן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8607 מקורות עבור קרן. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא

 אגריון עד שלא חטאו ישראל ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר, א"ר אבא בר כהנא שבע מחיצות של אש היו כוססות זו בזו והיו ישראל רואים ולא מתיראים ולא מתפחדים וכיון שחטאו אפילו פני הסרסור לא היו יכולין להסתכל (שמות לד) וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן וגו', רבי פנחס ב"ר אבין א"ר חנין אף הסרסור הרגיש עמהם מן שעה לשעה שלשעבר (תהלים סח) מלכי צבאות ידודון רבי יודן בשם ר' איבו מלכי צבאות מלכיהון דמלאכיא אפי' מיכאל אפילו גבריאל היו מתיראים מפני משה וכיון שחטאו בגולורין שלהם לא היה משה יכול להסתכל הה"ד (דברים ט)

152

דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג

 שכר וממי למדנו מהקב"ה בשעה שקידש לישראל בסיני דכתיב (שמות יט) ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר ומי כתב השטר הזה משה מנין שנא' (דברים לא) ויכתוב משה את התורה (השירה) הזאת ומה שכר נתן לו הקב"ה זיו הפנים דכתיב (שמות לד) ומשה לא ידע כי קרן עור פניו אימתי בדברו אתו אמר ר"ל בשעה שכתב את התורה נטל משה זיו הפנים כיצד אמר ר"ל התורה שנתנה למשה עורה של אש לבנה וכתובה באש שחורה וחתומה באש ומלופפת באש ועם שכותב קינח את הקולמוס בשערו ומשם נטל זיו הפנים רבי שמואל בר נחמן אמר מן הלוחות

153

דברים רבה (וילנא) פרשת וזאת הברכה פרשה יא

 וראיתי את פני השכינה א"ל משה אני נתעליתי יותר ממך שאתה ראית פני השכינה וכהו עיניך מנין דכתיב (בראשית כז) ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות מהו מראות מראות בשכינה אבל אני הייתי מדבר עם השכינה פנים בפנים ולא כהו עיני מנין שנאמר (שמות לד) ומשה לא ידע כי קרן עור פניו, יעקב אמר למשה אני גדול ממך שנפגשתי עם המלאך ונצחתי אותו אמר לו משה אתה נפגשת עם המלאך בפירבורין שלך ואני עולה אצלן בפירבורין שלהן והן מתייראין ממני מנין שנאמר (תהלים סח) מלכי צבאות ידודון ידודון וגו' לפיכך אמר שלמה רבות בנות עשו חיל וגו' אמר הקדוש

154

דברים רבה (ליברמן) פרשת ואתחנן

 הבריות, קין הרג להבל, שנא' ויקם קין אל הבל אחיו +בראשית ד' ח'+, וגלה למזרח השמש, ונתן לו הקב"ה אות, שנאמ' וישם ה' לקין אות +בראשית ד' ט"ו+, מה אות נתן לו ר' יהודה אומ' גלגל חמה. ד"א כלב מסר לו דכל מאן דחמיה ליה עמיה דלא יסניה. רבנין אמרי קרן הצמיח לו הקב"ה על מצחו. ד"א אות לבעלי תשובה שאם יעשו תשובה שהם מתקבלי'. רח"א אות לרוצחנין שיהיו בורחין לערי מקלט וניצולין. ר' יוסי אומר הזהרת השמש על הרוצחנין שיהיו בורחין לערי מקלט וניצולין.מה ראה להפריש ערי מקלט בתחום של ראובן תחלה, אמ' הכתוב מפרי פי איש ישבע

155

דברים רבה (ליברמן) פרשת עקב

 חכמי' אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם, והחתן נותן שכר, וממי למדיו /למדנו/, מהקב"ה בשעה שקידש לישראל בסיני, דכתי' ויאמר ה' אל משה לך אל העם, ומי כתב השטר, משה, דכתיב ויכתוב משה את התורה הזאת, ומה שכר נתן לו הקב"ה, זיו הפנים, דכתי' ומשה לא ידע כי קרן עור פניו, אימת כך בחתונתו. ארשב"ל בשעה שכתב משה את התורה נטל זיו הפנים, כיצד, ארשב"ל התורה שניתנה למשה עורה של אש לבנה וכתובה באש שחורה והתורה אש ומלופפת באש, ועם שכותב קנח הקולמוס בשער, ומשם נטל זיו הפנים, ור' שמואל בר נחמן אמ' זיו הפנים נטל משה מן

156

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג

 של מאה אמה, רבי לוי אמר עד שלא חטא אדם הראשון היה שומע את הקול אדיבון, וכיון שחטא היה שומע את הקול אגריון, עד שלא חטאו ישראל רואין טוכסות זו את זו ולא היו מתיראין ומזדעזעין ונפחדין, וכיון שחטאו אפילו פני הסרסור לא היו יכולין להסתכל הה"ד (שמות ל"ד) כי קרן עור פני משה, וכתיב וייראו מגשת אליו, ר' פנחס ורבי אבון בשם ר' חנין אמרו אף הסרסור הרגיש עמהם באותה העבירה, עד שלא חטאו ישראל מה כתיב (תהלים ס"ח) מלכי צבאות ידודון ידודון, רבי איבו אמר מלאכי צבאות אין כתיב אלא מלכי צבאות מלכיהון דמלאכיא, אי זה זה, מיכאל

157

אסתר רבה (וילנא) פרשה ד

 מרסנא מי ממרס לפניך את הסלתות, ממוכן מי מכין לפניך את המזבח, כמה דאת אמר ויכינו את המזבח על מכונתו, אותה שעה אמר להן הקב"ה לישראל, בני הם רעי הם קרובי הם אוהבי הם בני אוהבי הם שהוא אברהם דכתיב זרע אברהם אוהבי מרומם אני קרנם כמד"א (תהלים קמ"ח) וירם קרן לעמו, ד"א כרשנא אמר הקב"ה בוזק אני לפניהם כרשינין ומשירן מן העולם שתר משקה אני להם כוס של תרעלה, אדמתא תרשיש מתיר אני דמן כמים, מרס מרסנא ממוכן ממרס אני מסרס וממעך את נפשם בתוך מעיהם, וכי היכן היתה איסקוזות של כולן מתוקנת, א"ר הושעיא מישעיה הנביא המד"א (ישעיה

158

איכה רבה (וילנא) פרשה א

 דאית יהודאי ייתי, דמלכא בעו למיתן ליה מילא והוון כרוזין משמיעין יתהון וצדין יהודאין הה"ד (הושע ז') ויהי אפרים כיונה פותה אין לב וגו', שאיל מחזרה אייתין צלו שלא תינסבין אילין דבחיין, דאיתבוננו לא נפקו ואילין דלא איתבוננו נכנסו כולהון לבקעת בית רמון, אמר לשר צבא שלו עד שאני אוכל קרן גלוסקאן זו וירך דתרנגול זה אבקש אחד מהן ולא אמצא, מיד הקיפם לגיונותיו והרגום והיה הדם בוקע והולך עד שהגיע לקיפרוס נהר, ורוח הקדש צווחת ואומרת על אלה אני בוכיה, אילין דהוי חבושין מנהון אכלין בשר קטליהון, בכל יום הוה מנפיק חד מינייהו ומייתי להון ואינון אכלין, יומא חד

159

איכה רבה (וילנא) פרשה ב

 הוא דכתיב (ישעיה מ"ג) ואחלל שרי קדש וכיון שגרמו העונות ובאו השונאים התחילו מזכירין שר פלן איתא עביד לו מיליא פלן, אמר ליה לית בחילי דאנא מירים מינה, ד"א חלל ממלכה ושריה, חלל ממלכה זה צדקיה מלך יהודה, ושריה אלו שרים של מעלה.ו גדע בחרי אף כל קרן ישראל, עשר קרנות הן, קרנו של אברהם, קרנו של יצחק, קרנו של יוסף, קרנו של משה, קרנה של תורה, קרנה של כהונה, קרנה של לויה, קרנה של נבואה, קרנו של בית המקדש, קרנו של ישראל, ויש אומרים קרנו של משיח, קרנו של אברהם, שנא' (שם /ישעיהו/ ה') כרם היה לידידי בקרן

160

איכה רבה (וילנא) פרשה ג

 פטיליק דאת מייתי לן חד זמן קדמיי, לא תייתי לן זמן אחורי, מן דאכלון אייתין קדמיהון תמנין פטילקין אכל מכל פטיליק חד פת ומכל פטיס חד כס, א"ל רבי מן דאכלית ופסקית אייתון קדמך תמנין פטילקין מחדא פטיליקי אכל רבי חדא פתית ומחדא פטיס אישתי רבי חד כס, אמר ובמה קרן לה נפשא דהיא כמה דאיתיהיב לה היא נפישה, ר' אבהו אזל לבצרה ואיתקבל גבי יוסי רישא אייתון קמיה תמנין מיני מוחין דעוף א"ל לא יכעוס רבי דלא הוה צידא ספק ולא קריין ליה יוסי רישא אלא דלא הוה מאכליה אלא מוחין דעוף, ר' חייא רבא אזל לדרומא ואיתקבל גבי

1234567891011121314151617181920