קרן

קרן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8607 מקורות עבור קרן. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ספרא אמור פרשה ו תחילת פרק ו

 אם אכל קישואים של ערב שביעית ימתין לקישואים של מוצאי שביעית וישלם מהם דברי ר' עקיבא ר' אליעזר אומר משלמים ממין על שאינו מינו ובלבד שישלם מן היפה על הרעה הא כיצד אכל גרוגרות ושילם לו תמרים תבא לו ברכה.(ז) יכול תהא הפרשתו מקדשתו לחייב עליו קרן וחומש תלמוד לומר ונתן לכהן את הקודש מתנתו מקדשתו לחייב עליו קרן וחומש ואין הפרשתו מקדשתו לחייב עליו קרן וחומש דברי ר' מאיר ר' אלעזר בר' שמעון אומר אף הפרשתו מקדשתו לחייב עליו קרן וחומש.(ח) ולא יחללו להביא את הסך ואת השותה את קדשי בני ישראל על קדשי בני ישראל חייבים

112

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא א

 דברים אילו אירעו בו ביום ר' שמעון בן יוחי אומר בוא וראה מה כח עבירה קשה שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה מה נאמר בהם ומראה כבוד ה' כאש אוכלת (שמות כד יז) לא יראים ולא מזדעזעים משפשטו ידיהם בעבירה מה נאמר בהם וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו ויראו מגשת אליו (שם /שמות/ לד ל). ויעשו כן בני ישראל, להודיע שבחן של ישראל שכשם שאמר להם משה כן עשו מה ת"ל כאשר דבר ה' אל משה כן עשו בני ישראל מלמד שאף הטמאים לא עכבו (סליק פיסקא).

113

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ב

 תחטא ומעלה מעל בה' וגו' (ויקרא ה כא) או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר אבל בגוזל הגר לא שמענו בכל התורה תלמוד לומר דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בה' בא הכתוב ולימד על גוזל הגר ונשבע לו ומת שישלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח זו מדה בתורה כל פרשה שנאמרה במקום אחד וחיסר בה דבר אחד וחזר ושנאה במקום אחר לא שנאה אלא על שחיסר בה דבר אחד ר' עקיבא אומר כל מקום שנ' בה לאמר צריך לידרש. ר' יאשיה אומר איש או אשה למה נאמר לפי שהוא אומר

114

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ד

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ד (ד) ואם אין לאיש גואל, ר' ישמעאל אומר וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואל ומה ת"ל ואם אין לאיש גואל בא הכתוב ולימד על הגוזל את הגר ונשבע לו ומת שישלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח ר' נתן אומר ואם אין לאיש גואל אין לי אלא איש אשה מנין ת"ל להשיב האשם אליו אבא חנין אומר משום ר' אליעזר בנגזל הכתוב מדבר אתה אומר בנגזל הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא בגוזל ת"ל להשיב האשם אליו הא בנגזל הכתוב מדבר. האשם המושב לה' לכהן, בכסף הכתוב מדבר אתה אומר בכסף הכתוב מדבר

115

ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו

 ציצית הכנף פתיל תכלת] טווי ושזור אין לי אלא תכלת טווי ושזור לבן מנין הרי אתה דן הואיל ואמרה תורה תן תכלת ותן לבן מה תכלת טווי ושזור אף לבן טווי ושזור: ונתנו, על מקום האריג ולא על מקום הפתיל נתנה על מקום הפתיל כשרה. ר' יהודה פוסל על קרן כשרה ר' אליעזר בן יעקב פוסל לפי שאמרה תורה על ארבע כנפות כסותך ולא על שמנה: ונתנו על ציצית הכנף למה נאמר לפי שהוא אומר ועשו להם ציצית שומע אני יארגנה עמה תלמוד לומר ונתנו הא כיצד תופרה עמה. ארבעה ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת הן. ר'

116

ספרי במדבר פרשת חקת פיסקא קכד

 נדה כשהם שמורים הרי הם מי נדה. אמר רבי טרפון ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצונו והגדיל (דניאל ח ד) זה עקיבא, ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב על פני כל הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו ויבא עד האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עומד לפני האובל וירץ אליו בחמת כחו וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל וישבר את שתי קרניו ולא היה כח באיל לעמוד לפניו וישליכהו ארצה וירמסהו ולא היה מציל מידו זה יוסי הגלילי. חטאת היא מגיד

117

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמב

 אזהרה לבית דין: זה האשה אשר תקריבו לה' שנים ליום כנגד יום. שמעון בן עזאי אומר שנים ליום כנגד יום אתה אומר שנים ליום כנגד יום או שנים ליום כמשמעו ת"ל את הכבש אחד תעשה בבקר ומה ת"ל שנים ליום כנגד יום מיכן אמרו של שחר היה נשחט על קרן צפונית מזרחית ונתון על טבעת שנייה ושל בין הערבים היה נשחט על קרן מערבית דרומית ונתון על טבעת שנייה שאמרה תורה שנים ליום כנגד יום. את הכבש אחד למה נאמר לפי שהוא אומר ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' וזה אשר תעשה על המזבח (שמות כט לח) שומע אני

118

ספרי זוטא פרק כז

 יודע הצווי הזה מהוא נאמר כאן וצוית אותו ונאמר להלן קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו (דברים לא יד) הא אין צווי בכל מקום אלא ד"ת:פסוק כ(כ). ונתת מהודך עליו, מן ההוד שניתן עליך מהר סיני שנאמר וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה (שמות לד לה) מלמד שקרנים היו יוצאות מפני משה כקרנים שיוצאות מגלגל חמה שנא' ונוגה כאור תהיה קרנים מידו לו (חבקוק ג ד). ד"א מהודך ולא כל הודך למה משה דומה לאבוקה שהיא דולקת ודלקו ממנה כמה נרות אבל אורה של אבוקה לא חסרה כלום כן לא היתה חכמתו

119

ספרי זוטא פרק לא

 והסיפים והרמחים. וכל אשל"י בת"ב כלים שאינם עשוים למלאכה אבל עשוים לנואי אלו קטליות ונזמים וטבעות ונזמי האף כשאמר דבר ריבה כלים תלוים בשמותיהם ומשמשין בשמות אחירין כן שלפני המטה וקלה ומנורה דבר וכל דבר ריבה כלים תלוים בשמות אחרין ומשמשין בשמותיהן פיה של מנורה ופלס של מנורה פיה של קרן ופלס של קרן יכול שני מרבה קנה של מנורה וקנה של קרן ת"ל אך יכול יצאו במי שטיפה ת"ל במי נדה יתחטא יכול יצאו במי הזייה ת"ל וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם (שם /במדבר לא/ כד) מלמד שהן טעונין הזייה אחר טבילה:פסוק כד(כד). וכבסתם בגדיכם אחר תבואו

120

מדרש תנאים לדברים פרק כו

 האפטורפין והעבד והשליח והאשה וטומטום ואנדרגינס מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר אשר נתת לי ה': ד"א אשר נתת לי לא מה שבררתי לעצמי להוציא ארץ בני ראובן ובני גד שאין מביאין ממנה בכורים: והנחתו לפני ה' אלהיך מלמד שטעון הנחה היכן מניחו בצד המזבח בקרן דרומית מערבית בדרומה של קרן: והנחתו מלמד שטעון הנחה שתי פעמים אחת בשעת הנחה ואחת בשעת השתחויה: והשתחוית לפני ה' אלהיך אחר שמניחו בצד המזבח משתחוה ויוצא וה"א (תה' צה ו) בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ד' עושינו:פסוק יא(יא). ושמחת בכל מיני שמחות מלמד שטעונין קרבן שלמים נאמר כאן ושמחת ונאמר להלן (

1234567891011121314151617181920