קרן

קרן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8607 מקורות עבור קרן. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק ז

 בו היא לא התרו בו סבר ר"ש בן לקיש כר"מ דאמר ר"מ לוקה ומשלם א"ר חנינא קומי רבי מנא ואין יסבור ר"ש בן לקיש כל מתני' דר"מ קרייא דר"מ והא כתיב [ויקרא כב יד] ואיש כי יאכל קודש בשגגה וגו' אלא מיסבר סבר רשב"ל שהחומש קרבן ואפילו יסבור שהחומש קרבן קרן קרבן אמר ר' יודן בר שלום מתני' אמרה שהקרן קנס דתנינן אינו משלם תרומה אלא חולין מתוקנים והן נעשין תרומה אלו ממה שאכל היה משלם יאות ותני כן אכל תרומה טמאה משלם חולין טהורים ואם שילם חולין טמאים יצא ולא דמי עצים הוא חייב לו הדא אמרה שהקרן קנס

102

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק ח

 הלכה אמתני' האשה שהיתה אוכלת בתרומה ובאו ואמרו לה מת בעליך או גירשך וכן העבד שהיה אוכל בתרומה ובאו ואמרו לו מת רבך או מכרך לישראל או נתנך במתנה או עשאך בן חורין וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה ר"א מחייב קרן וחומש ור' יהושע פוטר היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה ר"א אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולין ור' יהושע מכשיר נודע שהוא בעל מום עבודתו פסולה. וכולם שהיה תרומה לתוך פיהם ר"א אומר יבלעו ור"י אומר יפלוטו אמרו לו נטמאת ונטמאת תרומה

103

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק יא

 יהודה ואמר ר"א אינה מוחלפת תמן בכהן וכאן בבעלים הוי דר' יוחנן הוא דאמר מפני שממעטו משותיו יהודה בן כיני רבי אימי בשם ר"ש בן לקיש מפני שממעטו משותיו:הלכה במתני' דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סיתווניות ושאר כל מי פירות של תרומה ר' ליעזר מחייב קרן וחומש ור' יהושע פוטר ר' ליעזר מטמא משום משקה א"ר יהושע לא מנו חכמים שבעה משקין כמוני פטמין אלא אמרו שבעה משקין טמאין ושאר כל המשקין טהורין: גמ' הוון בעי' מימר מה פליגין בחומש אבל בקרן אף ר' יהושע מודי מה פליגין לשעבר הא בתחילה אף רבי יהושע מודי ותנינן דבש תמרים

104

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה א

 לחזור למצרים שנ' דרך שלשת ימים אמרו להם ישראל וכשיצאנו ברשות פרעה יצאנו שנ' ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה אמרו להם האקטורין רוצין ולא רוצין סופכם לקיים דברי מלכות עמדו עליהם ישראל הכו מהם פצעו מהם הרגו מהם הלכו והגידו לפרעה. אמר להם משה חזרו לאחריכם כיון שתקעה קרן לחזור התחילו מחוסרי אמונה שבישראל תולשין שעריהן ומקרעין בגדיהם עד שאמר להם משה מפי הגבורה נאמר לי שאתם בני חורין לפיכך נאמר וישובו ויחנו לפני פי החירות: בין מגדול ובין הים, שם היתה גדולתן של מצריים שם היתה תפארתם שם היתה מיומס שלהם שם כנס יוסף את הכסף ואת

105

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ט

 תהלים כט יא) ואומר ועוז מלך משפט אהב (שם /תהלים/ צט ד) ד"א נהלת בעזך בזכות מלכות בית דוד ואין עזך אלא מלכות שנ' ה' בעזך ישמח מלך וגו' (שם /תהלים/ כא ב) [ואומ' ה' עוז למו ומעוז ישועות משיחו הוא (שם /תהלים/ כח ח)] ואומר ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו (ש"א =שמואל א'= ב י): אל נוה קדשך. בזכות בית המקדש שהן עתידין לבנות ואין נוה אלא מקדש שנ' ואת נוהו השמו (ירמיה י כה) ואו' חזה ציון קרית מועדינו עיניך תחזינה ירושלם בנוה שאנן אוהל בל יצען ובל יסע יתידותיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו (ישעיה לג

106

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יג

 ולבם לא נכון עמו ואף על פי כן והוא רחום יכפר עון, ואומר +משלי כו כג+ כסף סיגים מצופה על חרש שפתים דולקים ולב רע; למעלה מהן גנב אסורי הנאה פטור מלשלם, כסות ופירות וכלים בהמה חיה ועוף משלם תשלומי ארבעה חמשה, עבדים ושפחות שטרות וקרקעות והקדשות, אינו משלם אלא קרן, הגונב פטר חמור ישלם תשלומי כפל, אע"פ שהוא אסור עכשיו, יש לו התר לאחר זמן, תחת השור ישלם חמשה, תחת השה ישלם ארבעה, שנ' חמשה בקר וגו'; למעלה מהם גונב נפש בני אדם שהוא מתחייב בנפשו; רבי שמעון בן יוחאי אומר הרי הוא אומר +שם /משלי/ כט כד+ חולק

107

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק ידפסוק ב(ב). וישובו ויחנו לפני פי החירות אמר להן משה חזרו לאחוריכם כיון שתקעו קרן לחזור התחילו מחוסרי אמנה שבהן מתלשין בשערן ומקרעין בכסותן אמר להם משה מפי הקודש נאמר לי שאתם בני חורין. בין מגדול ובין הים שם היתה גדולתן שלמצרים ושם היתה תפארת שלהם ולשם כינס יוסף את כל הכסף כענין שנאמר ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה (בר' מז יד). לפני בעל צפון. בעל צפון נשתייר להם מחיראות כדי לפתות את ליבן שלמצרים ועליו הוא אומר משגיא לגוים ויאבדם (איוב יב כג). נכחו תחנו על הים מגיד הכתוב שהיו

108

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ג סוף פרק ג

 מונה שבע פעמים לא אחת ושבע.(י) לפני ה', יכול על כל הבית תלמוד לומר אל פני הפרכת או אל פני הפרכת, יכול אל פני הפרכת כלה, תלמוד לומר הקדש מלמד שהוא מכוון כנגד הבדים.(יא) ונתן הכהן מן הדם, מן הדם שבענין, על קרן קרנות הרי שתים ולמטן הוא אומר על קרן קרנות הרי ארבע דברי רבי שמעון, רבי יהודה אומר אשר באהל מועד לרבות כל קרנות שבאהל מועד מזבח הקטרת שיתחנך המזבח בקטרת, קטרת שתהא משל צבור, סמים שיהו סממניה לתוכה, לפני ה' מה תלמוד לומר ואמר רבי נחמיה לפי שמצינו בפר הבא ביום הכפורים שהוא עומד לפנים

109

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יג סוף פרק כב

 אני אומר אימתי אינו משלם חומש ואשם על מה שגזל אביו בזמן שלא נשבע לא הוא ולא אביו, נשבע הוא ולא אביו, אביו ולא הוא, הוא ואביו מנין, תלמוד לומר אשר גזל, ואשר עשק ואשר הפקד אתו אשר מצא.(ו) עדיין אני אומר עד מתי הוא משלם קרן על גזל אביו בזמן שנשבע הוא ואביו, הוא ולא אביו, אביו ולא הוא, לא הוא ולא אביו מנין, תלמוד לומר והגזילה והעושק והפקדון והאבידה ישתלמו מכל מקום.(ז) מנין ליתן את האמור למעלה למטה, תלמוד לומר מכל אשר ישבע עליו לשקר, עד שיהא מתכוין לו מכאן אתה אומר שחייב על זדון שבועה

110

ספרא צו פרשה ב סוף פרק ב

 ד) והקריב אותה כשירה ולא פסולה, אותה כולה כאחת, בני אהרן ולא בנות אהרן, לפני ה' יכול במערב ת"ל אל פני המזבח, אי אל פני המזבח יכול בדרום ת"ל לפני ה'. הא באיזה צד מגישה בקרן דרומית מערבית.(ה) רבי אלעזר אומר יכול יגישנה בדרומה של קרן (מערבה) או במערבה, אמרת לאו שני כתובים אחד מקיים עצמו ומקיים את חבירו ואחד מקיים עצמו ומבטל חבירו תופסים זה שמקיים עצמו ומקיים את חבירו ומניחים זה שמקיים עצמו ומבטל חבירו כשאתה אומר לפני ה' במערב ביטלתה אל פני המזבח בדרום, וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום קיימתה לפני ה' במערב הא באיזה

1234567891011121314151617181920