קרית ספר הלכות גירושין פרק יב

קרית ספר הלכות גירושין פרק יב

  

האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר דסברא היא היא אסרה עצמה שלא היתה בחזקת א"א והיא התירה עצמה ואמרה גרושה אני ואם הוחזקה באשת איש ואמרה גרושה אני אינה נאמנת להתיר עצמה כיון שהוחזקה בא"א. ואם היו לה עדים שהיא גרושה אע"פ שאין שם גט תינשא לכתחלה דע"פ שנים עדים כתיב ואם הוציאה גט מתחת ידה ואמרה גרשני בעלי אף על פי שאינו מקויים וערער הבעל שנפל מידו ומצאה אותו אינו נאמן שהרי הודה שכתבו לה ויוצא מתחת ידה אבל טען תנאה או פקדון או טענת זיוף יתקיים ואם לא נתקיים אינה מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.