קרית ספר הלכות גירושין פרק יא

קרית ספר הלכות גירושין פרק יא

  

קטנה יתומה או יתומה בחיי האב שאין קידושיה קידושין גמורים אם נעשית בת י"ב שנה ויום אחד ונבעלה הויא לה מקודשת דבעל לשם קידושין דחזקתה שהביאה סימנים ואם נבדקה ולא נמצאו לה סימני' חוששין שמא נשרו וצריכה גט מספק ואם נתקדשה לאחר צריכה ג"כ גט משני מספק ואם נשאת תצא מזה ומזה והולד משניהם ספק ממזר דלתרוייהו הויא ספק אשת איש ויש במצות גירושין גדרים וסייגים מדברי סופרים על ושמרתם את משמרתי:
אזהרת עח. שלא יחזיר את גרושתו אחר שנתקדשה לאחר דכתיב ויצאה והיתה לאיש אחר דהיינו הויה דקידושין וכתיב לא יו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.