קרית ספר הלכות גזלה ואבדה פרק יא

קרית ספר הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

מצות קצו. להשיב אבדה לישראל דכתיב השב תשיבם לאחיך וגומר והמתעלם עובר:
אזהרת רפד. שלא להתעלם ממנה כדכתיב לא תראה את שור אחיך וגו' והתעלמת מהם וגו' לקח האבדה לפני יאוש ולא השיבה ביטל מצות עשה ועבר על ב' לאוין לא תוכל להתעלם וגו' לא תראה וגו' אפילו היה בעל האבדה רשע מצוה להשב לו אבדתו אבל אוכל נבלות להכעיס ומין ומחלל שבת בפרהסיא אסור להחזיר להן אבידתן כעכו"ם כדאיתא פרק אין מעמידין דף כ"ו לכל אבדת אחיך לרבות את המומר ואוקמינן באוכל נבלות לתיאבון כשאין לו בשר אבל להכעיס מין הוא וכיון דהיו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.