קרית ספר הלכות גזלה ואבדה פרק ג

קרית ספר הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

גזל חבית שוה זוז ונשברה מאליה או אבדה משלם כשעת הגזילה אף ע"פ שבשעת שבירה היתה שוה ארבעה דאשעת גזלה הוא דמחייבינן ליה וההיא שעתא זוזא הוא דשויא ואי תברא או מכרה ברשות דמריה הוקרה וההיא שעתא דתברא הוא דקגזלה לה ומשלם ארבעה כדאמרינן במרובה ובהמפקיד דף מ"ג ואם היתה שוה ארבע בשעת הגזילה ובשעת הוצאה זוז משלם ארבעה בכל גוונא כשעת גזילה וכדאמרינן לעיל גבי גניבה וחיים אחיה לקרן כעין שגנב. גזל חותל תמרים שאם ימכר אחד אחד ימכר בעשרה לא ישלם אלא תשעה כמו שימכר בבת אחת במזיק דאין מדקדקין להיות שמין הא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.