קרית ספר הלכות גזלה ואבדה פרק א

קרית ספר הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

אזהרת רפ. שלא לגזול כדכתיב לא תגזול ואין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה דכתיב והשיב את הגזלה ובעי' דומיא דלאו דחסימה כדאמרינן לעיל ריש הלכות גניבה. ואסור לגזול כל שהוא דהוי כחצי שיעור מן התורה וכדאמר' לעיל ואפילו לעכו"ם כדילפינן פרק הגוזל וכדאמר' לעיל בהלכות גניבה. כל הלוקח ממון חברו בחזקה הוי גזל כדכתיב ויגזול את החנית מיד המצרי וכדאמרינן במרובה:
אזהרת רפא. שלא לעשוק כל מי שבא ממון חברו לתוך ידו ברצון הבעלים וכבשו בחזקה ולא החזירו נקרא עשק ועל זה נאמר לא תעשוק רעך וגו' דגזל משמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.