קרית ספר הלכות ברכות פרק ו

קרית ספר הלכות ברכות פרק ו

  

מצות נטילת ידים היא מדרבנן שנצטוינו מן התורה לשמוע מהם שנאמר על פי התורה אשר יורוך או משום דמצוה לשמוע דברי ר' אלעזר בן ערך דכתיב וידיו לא שטף במים וגו' ואסור לזלזל בנטילת ידים וצוויים הרבה צוו חכמים אפילו אין לו מים אלא כדי שתייה נוטל ידיו במקצתן ושותה מקצתן. ברכת מעין שלש נראה מבעל הלכות גדולות שהיא דאורייתא לכל שבעת המינים דאכלת ושבעת וברכת אאינהו נמי קאי אבל לפירוש הרב אפילו מעין שלשה דחמשה מינין נראה דלא הוי דאוריתא דלחם קאמר קרא תאכל בה לחם והני לאו לחם נינהו. ברכות הריח מדרבנן וסמכו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.