קרית ספר הלכות ברכות פרק ה

קרית ספר הלכות ברכות פרק ה

  

נשים ועבדים איכא למאן דאמר דחייבין מדאורייתא דהוה ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא ואיכא למאן דאמר דכיון דלא נטלי חלק בארץ לא מחייבי דהכא כתיב על הארץ הטובה אשר נתן לך ברכת זמון ילפינן מדכתיב את ה' אלהיך ונראה דהיינו ברכת זמון בעשרה או יותר דמזכירין את ה' דהכי משמע קרא את ה' אלהיך אבל זמון דשלשה לא הוי אלא מדרבנן. טומטום ואנדרוגינוס אינן מזמנין לאנשים דאין ספק מוציא מידי ודאי. שתוי מברך ברכת המזון דכתיב ושבעת וברכת אפילו שיהיה מדומדם. עשרה שאכלו כאחת כדי שביעה אינם רשאין ליחלק דחל עליהם חובת זימ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.