קרית ספר הלכות בכורות פרק ח

קרית ספר הלכות בכורות פרק ח

  

היה מונה וקרא לשמיני עשירי או לי"ב לא נתקדשו אבל אם קרא לתשיעי או לי"א עשירי נתקדשו כדתנן התם ובגמרא ת"ר מנין שאם קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולי"א עשירי ששלשתן מקודשין דכתיב וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קדש לה' דמשמע בין שקראו עשירי בין שהיה הוא עשירי למנין ולא קראו יכול שאני מרבה אף שמיני וי"ב שקראם עשירי אמרת הואיל והוא קדוש וטעותו מתקדשת מה הוא אינו מקודש אלא בסמוך לו שאין לך סמוך לו יותר מגופו אף טעותו אינה מתקדשת אלא בסמוך למעשר גמור כגון תשיעי וי"א שהן סמוכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.