קרית ספר הלכות ביכורים פרק ד

קרית ספר הלכות ביכורים פרק ד

  

כל המביא בכורים טעון קרבן ושיר ותנופה ולינה אבל הוידוי אינו שוה בכל שיש שחייבים להביא ואין קורין עליהם האשה וטומטום ואנדרוגינוס שהם ספק אשה ואינם יכולין לומר אשר נתת לי ה' דלא נתחלקה ארץ ישראל אלא לזכרים דכתיב לשמות מטות אבותיו ינחלו וכתיב איש לפי פקדיו עד שיהא ודאי בלי ספק וכן אפטרופוס ועבד ושליח שאינם יכולין לומר אשר נתת לי. הגר מביא וקורא דכתיב לאברהם אב המון גוים נתתיך הרי הוא אב לכל העולם כולו שנכנסים תחת כנפי השכינה ולאברהם היתה השבועה תחלה שינחלו בניו את הארץ וכן כהנים ולויים מביאים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.