קרית ספר הלכות ביאת המקדש פרק ג

קרית ספר הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

מצות קיג. לשלח כל הטמאים מן המקדש דכתיב וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מחנה האמור כאן הוא מחנה שכינה שכולם משולחים ממנו שומע אני ששלשתן במקום אחד תלמוד לומר במצורע בדד ישב מחוץ למחנה מושבו שהוא חוץ למחנה ישראל שהוא ירושלם והיינו בדד ומה מצורע שטומאתו חמורה שמטמא בביאה שלוחו חמור כדא' אף זה שטומאתו חמורה מטמא מת שמטמא משכב ומושב מתחת האבן מה שאין כן בטמא מת שילוחו חמור ממחנה לויה וטמא מת ומת עצמו מותר במחנה לויה כדכתיב ויקח משה את עצמות יוסף עמו עמו במחיצתו שהוא מחנה לויה ואין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.