קרית ספר הלכות אישות פרק כד

קרית ספר הלכות אישות פרק כד

  

נשים שמנו חכמים שאין להם כתובה נראה דמדאוריתא גובות כל נדוניתן דהוו כחוב בעלמא ואפילו בלו הבעל חייב באחריותן אלא דהוי תקנה וקנס חכמים שלא תטלו אלא הנמצא לבד. ואחד שאמר לבעל אשתך זנתה ומאמינו וחייב להוציאה דעד אחד נאמן באיסורין כדאשכחן לענין נדה דכתיב וספרה לה ודרשי' לה לעצמה ודוכתי אחרינא כדכתיב בפרק שני ואם היא אמרה לו שזנתה לרצונה לא כל הימנה להפקיע עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו ואינה נאמנת הואיל והוא אינו מאמינה ואין ב"ד כופין לגרשה עד שיעידו שני עדים דאין דבר שבערוה בפחות משני עדים כדילפי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.