קרית ספר הלכות איסורי מזבח פרק ו

קרית ספר הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

כשם שמצוה להיות כל קרבן תמים ונבחר כדילפינן לעיל כך נסכים יהיו תמימים ונבחרים דכתיב תמימים יהיו לכם ונסכיהם שיהיו הנסכים תמימים שלא יביא נסכים שריחם וטעמם רע וכן עצי המערכה לא יהיו אלא נבחרים ועץ לח מותלע פסול למזבח דאינו יכול ליגרר ממנו מה שהתליע בלח כמו דיבש ומותלע אינו ראוי להבער וכתיב ובער עליה הכהן עצים וגו' עצים שהם ראויים להבער ויבש גורר את מקום המותלע ועצי סתירה פסולים לעולם איפשר דילפי' מדכתיב ובער וגו' עצים דנראה עצים שהם עשויים להבערה מתחלתם הילכך בעינן חדשים. המקדיש נסכים או עצ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.