קרית ספר הלכות איסורי מזבח פרק ד

קרית ספר הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

אחד הבהמה ואחד העוף שנרבע או המית את האדם או הוקצה או נעבד הכל פסול לגבי מזבח כדילפינן רובע ונרבע ומוקצה ונעבד בבהמה ובעוף נמי נרבע ונעבד מדכתיב מן התורים ואם המיתו את האדם הוו כרובע ונרבע דחייבים מיתה ופסילי הכא נמי דחייבין מיתה פסילי ואם היו שם שני עדים הרי הבהמה או העוף נסקלין דכתיב ואת הבהמה תהרוגו וכתיב השור יסקל וגו' היה שם עד א' והבעלים שותקים או על פי הבעלים בלי עד זו היא המותרת להדיוט ואסורה לגבי מזבח דכיון דאשכחן מיעוטא בהני לאוסרם למזבח כדאמרינן לא איצטריך אלא לכהאי גוונא דלהדיו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.