קרית ספר הלכות איסורי ביאה פרק יב

קרית ספר הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

אזהרת קז. שלא להתחתן בעכו"ם דכתיב לא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך וא' ישראל שבעל נכריות דרך אישות או ישראלית לעכו"ם לוקין מן התורה כדילפינן למלקות לכולהו לאוין פ"א מהלכות י"ט ואחד שבעה אומות וא' כל האומות באיסור זה דאע"ג דקרא בה' עממין מיירי הא כתיב כי יסיר את בנך לרבות כל המסירים ולא אסרה תורה אלא דרך חתנות כדכתיב לא תתחתן בם. וכהן הבא על הנכריות חייב עליה משום זונה כיון דאין קידושין תופסי' בה וילפינן מזונה ישראלית במה מצינו מה זונה ישראלית בלאו אף זונה עכו"ם בלאו. כל הבועל ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.