קרית ספר הלכות איסורי ביאה פרק ד

קרית ספר הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הנדה הרי היא כשאר העריות המערה בה בין כדרכה בין שלא כדרכה חייב כרת דאיתקשו משכבות להדדי דכתיב משכבי אשה ואפילו היתה קטנה בת ג' שנים ויום א' דביאתה ביאה כשאר עריות שהבת מטמאה בנדה ואפילו ביום לידתה דכתיב בנדה ואשה כי תהיה זבה וגו' אין לי אלא אשה בת יום אחד לנדה מנין תלמוד לומר ואשה ובת עשרה ימים מטמאה כזבה ובת עשרה ימים שהם ז' ימי נדה וג' לשתהיה זבה גדולה כדכתיב ימים רבים בלא עת נדתה ימים שנים רבים ג' היא מטמאה בזיבה כדכתיב ואשה כי תהיה זבה אין לי אלא אשה בת עשרה ימים מנין ת"ל ואשה כי תזוב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.