קרית ספר הלכות אבל פרק י

קרית ספר הלכות אבל פרק י

  


אין אבלות בשבת דאין עשה דאבלות דוחה עשה ולא תעשה דבשבת וכן בימים טובים אין אבלות נוהג בהן מהאי טעמא וביום אחרון של דבריהם אתי עשה דאבילות מדאוריתא ודחי עשה דרבנן: