קרית ספר הלכות אבל פרק ט

קרית ספר הלכות אבל פרק ט

  


חייב אדם לקרוע על רבו ועל הנשים ועל אב ב"ד ועל רוב הציבור שנהרג ועל ברכת השם ועל ס"ת שנשרף ועל ערי יהודה ועל ירושלם ועל המקדש וכדילפינן לכולהו מקראי דברי קבלה ונראה דהוו מדרבנן ואסמכתא: