קרית ספר הלכות אבל פרק ב

קרית ספר הלכות אבל פרק ב

  

אלו שאדם חייב להתאבל עליהם דין תורה אמו ואביו ובנו ובתו ואחיו ואחותו דהני כתיבי גבי כהן שחייב להטמא ולהתאבל עליהם כדאמר' לעיל ומטמאין את הכהן על כרחו כדכתיב לה יטמא מצוה והינו בזכרים כדכתיב אמור אל הכהנים בני אהרן ולא בנות אהרן מדלא כתיב בית אהרן או כהנים סתם ומשנסתם הגולל אינו מטמא להם יותר כיון שנתעסק כבר בקבורתם אבל מתאבל כל היום מן התורה כדא'. מטמא הוא לאמו ולשאר קרוביו אפילו הם חללים דדרשינן התם לאמו ולבנו ולבתו בין כשרים בין פסולים. אחותו הנשואה אינו מטמא לה אף על פי שהיא נשואה לכהן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.