קרית מלך רב הלכות זכיה ומתנה פרק ג

קרית מלך רב הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ב
[ב] מחל לחברו חוב שיש לו או שנתן לו פקדון שהיה מופקד אצלו ה"ז מתנה הנקנית בדברים וכו'. בסתמיות לשון רבינו נראה דאפי' אם היה חוב בשטר או במשכון וכשמחל המלוה ללוה החוב לא החזיר לו השטר או המשכון אפ"ה מחילתו מחילה וכן פסק מור"ם בהגה"ה סי' רמ"ה יעו"ש. אמנם הטור בסי' י"ב כתב דהרב ישעיה ס"ל דאם תפיס שטרא לא מהני מחילה וכו' וסיים ואדוני אבי לא חילק יעו"ש והריטב"א בחי' לקידושין גבי ההיא דאמר רבא זאת אומרת גופו קנוי וכו' כתב ז"ל ואגב אורחין שמעינן מהכא דמחילה אינה צריכה קנין מיהו בשיש ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.