קרית מלך רב הלכות גירושין פרק ט

קרית מלך רב הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ב
[ב - ג] כיצד האומר לאשתו הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו אלא לאחר שלשים יום אינה מגורשת אלא לאחר ל' יום ואם מת הבעל או אבד הגט אינה מגורשת. הלכה והניחתו בצדי רה"ר ונגנב או אבד לאחר ל' יום ה"ז מגורשת וכו'. והנה דברי רבינו הם תמוהים שכאן כתב דבלא מעכשיו קנה אם היתה עומדת בסוף ל' יום בצדי רה"ר ובפ"ב מהל' מכירה כתב דבלא מעכשו לא קנה וז"ל האומר לחברו משוך פרה זו ולא תקנה אלא לאחר ל' יום ומשך לא קנה ע"כ. ועוד דבפ' הכותב דף פ"ו בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו אלא לאח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.