קרית מלך הלכות זכיה ומתנה פרק ו

קרית מלך הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה ד
[ד] אע"פ שקנו מידו, תשו' הרי"ף סי' י"ב.
או מאשה אחרת, וראי' מארוסה דבסמוך.

הלכה ט
[ט] בין נקבות, ב"ב קל"ב ב' פלגא לברת.

הלכה י
[י] ותקנת הגאונים היא כו', רי"ף ב"ב ק"נ ב'.

הלכה יג
[יג] מחזיר פירות שאכל שאפילו כ"ה בכ"י (רד"ש).

הלכה יז
[יז] עד שעת נשואין, כר"א בן עזרי' כתובות נ"ד ב'.

הלכה יח
[יח] במ"מ מפורש בגמרא, נ"ב ב"ב קמ"ה.

הלכה כא
[כא] בראב"ד וסבתכא שאם אכל תו לא הדרי כ"ה בכ"י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.