קרית מלך הלכות זכיה ומתנה פרק ג

קרית מלך הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה א
[א] הנותן מתנה לחברו כו', כ"מ בקדושין כ"ו א' ל"ש אלא בשטר מתנה כו'.
אבל בדברים כו', ב"מ מ"ט א' האומר לחבירו מתנה אני נותן לך יכול לחזור.

הלכה ב
[ב] או נתן לו הפקדון, עמש"כ פ"ה ממכירה הי"א.

הלכה ה
[ה] כך הנותן, ירו' כתובות פי"א ה"א ובמסיים ואומר תנו שדה פלוני כו' (לשד השמן) ועי' ירו' מע"ש פ"ה ה"ד עד שיסיים.
אבל אם אמר לו חלק כך וכך כו', בירו' כתובות הנ"ל בעיא (מהר"ן) ועי' ב"ב ס"ג א' האומר תנו חלק כו'.
בראב"ד שאמרו במנחות, ק"ח ב'.


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.