קרית מלך הלכות גניבה פרק ט

קרית מלך הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה א
[א] נפש מישראל עובר כ"ה בדפו"י וכו' (רד"ש).

הלכה ה
[ה] או את אחיו הקטן, ב"ר פפ"ד סי' ט"ז כי ימצא איש וגו' ואתם מוכרים את אחיכם.

הלכה ו
[ו] שכלו לו חדשיו, מכילתא משפטים פ"ה סי' ס"ב מגיד שאינו חייב עד שיגנוב בן קיימא.
ואלו בכלל אחינו הן כו', עי' ב"ק פ"ח א' אחיו הוא במצות.

הלכה ז
[ז] בין ביום בין בלילה, עי' הג"מ ומ"ע ובתוספתא סנהדרין פי"א ה"ה בין ביום ובין בלילה כו'.

הלכה ט
[ט] בין נקבה, ספרי תצא סי' רצ"ג וקצותה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.