קרית מלך הלכות גירושין פרק יב

קרית מלך הלכות גירושין פרק יב

  


הלכה ב
[ב] היו לה שני עדים כו', תוספתא גיטין פ"ז ה"ו מביא עדיו לב"ד וא"צ להביא את הגט.

הלכה ז
[ז] שהרי היא ובעלה כצ"ל.

הלכה יג
[יג] שליח קבלה שקבל גט כו', ירו' גיטין פ"א ה"א שאין האשה נאמנת כו' ע"ש.

הלכה טז
[טז] אפילו עכו"ם ובמ"מ קכ"א ב' כצ"ל.

הלכה כב
[כב] שאין אומרים שנים כמאה אלא בעדים כשרים, תוספתא יבמות פי"ד ה"ב הרי מאה כשני עדים (הגר"א) ועי' יומא פ"ג א' תרי כמאה כו'.