קרית מלך הלכות גזלה ואבדה פרק יא

קרית מלך הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  


הלכה א
[א] השבת אבידה לישראל מ"ע, ב"מ ל' א' האי עשה. [וע"ש בחי' הר"ן. ר"ד לנדא נ"י].

הלכה ב
[ב] והאפיקורסים ועכו"ם ומחללי שבת כו', בב"י סי' רס"ו העתיק והמינים והאפיקורסים והכותים ע"ש והוא מהצנזור.

הלכה יא
[יא] הניח פרתו ברפת כו', ב"מ ל"א א' ולא אזדהרו בה ודאי אבידה מדעת היא.
ואע"פ שאסור לרואה דבר זה ליטול כו', כ"מ ב"ב פ"ז ב' בשלמא באיסור כו' אלא שבר כו' ע"ש.
אשר תאבד פרט למאבד מדעתו, כ"ה במדרש תנאים תצא כ"ה ג'.