קרית מלך הלכות גזלה ואבדה פרק ד

קרית מלך הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  


הלכה ח
[ח] ואפי' הודה הגזלן כו', חי' ר"י מיגש שבועות מ"ו א' ד"ה ולענין.
שהרי אין בעה"ב טוענו טענת ודאי, עי' שבועות מ"ח ב' ואלו נשבעין שלא בטענת ברי כו'.

הלכה יא
[יא] הטוען את חבירו כו', ירו' שבועות פ"ז ה"ב ובלבד בעדים.
על השאר כדין כל מודה במקצת כצ"ל.