קרית מלך הלכות גזלה ואבדה פרק ג

קרית מלך הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  


הלכה ו
[ו] אע"פ שעבר בל"ת, ב"מ מ"ג ב' שואל שלא מדעת גזלן הוי.

הלכה יג
[יג] אלא במה שנטל כ"ה בכ"י (רד"ש).

הלכה טז
[טז] ה"ז גזלן כו', עי' רי"ף פ' כל הנשבעין.