קרית מלך הלכות גזלה ואבדה פרק א

קרית מלך הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ב
[ב] ואסור לגזול כל שהוא ד"ת, עי' ב"ר פל"א סי' ה' זה בא ונוטל פחות מש"פ כו' אתם עשיתם שלא כשורה כו' אלא דשם בב"נ וצ"ע שם.
או לעשקו, תדא"ר פט"ו לא תעשוק את רעך כו' רעך הרי הוא כאחיך ועי' ב"מ קי"א ב' חד למשרא עושקו כו' וזהו כמאן דשרי גזל.
במ"מ ואף זה אסרו בירו', נ"ב דמאי פ"ג ה"ב וע"ש דמסיק לא דר"ז כשר כ"כ כו' משמע דמדינא אסור וצ"ע.

הלכה ג
[ג] כגון שחטף מידו, ב"ב ל"ד א' וכיון דאמר דחטפה הו"ל כגזלן.
או שנכנס לרשותו כו', שבועות מ"ד ב' נגזל כיצד היו מעיד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.