קרית מלך הלכות ברכות פרק ז

קרית מלך הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ב
[ב] הגדול שבהן בוצע, ברכות מ"ז א' לחלוק כבוד לרבו כו'.

הלכה ג
[ג] פת חרבה כצ"ל.
לא פרוסה קטנה כו', עי' בב"י או"ח סימן קס"ז שהביא ירושלמי בשם הרוקח שיעור בציעה אית דאמרי כזית ואית דאמרי פחות מכזית ועי' ירושלמי ברכות פ"ו ה"א עד כמה יברך כו' ועי' זוה"ק עקב רב"ע א' ובגין דלא לאתחזאה כרעבתנותא יכיל למבצע בה לכל חד וחד כביצה.
אלא ממקום שנתבשל יפה יפה, נ"ב לאפוקי פת שרוף זוה"ק משפטים קכ"א א'.

הלכה ה
[ה] אא"כ הי' אבל, ילקוט משלי רמז תתקמ"ז תני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.