קרית מלך הלכות ברכות פרק ו

קרית מלך הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ב
[ב] בין לק"ש, ברכות ס' ב' כי משי ידי' לימא ברוך כו'.
מברך תחלה, עי' זוה"ק בלק קפ"ו א' ונטיל ידוי ובריך עד לא נטיל (רד"ש).
ומים אחרונים אין מברכין עליהן, זו"ח רות מ"ז א' מים אחרונים כו' ואינו מברך על רחיצת ידים וע"ש בגליון שהביא גירסא ואי ידיו מזוהמות מגו מאכל מברך על רחיצת ידים וזהו כהראב"ד כאן ובזוה"ק תרומה קנ"ד ב' איתא שאין מברכין.
חייב אדם להזהר בהן ביותר, יומא כ"ג ב' מים אחרונים הרגו את הנפש.

הלכה ד
[ד] בכ"מ פירש"י לחולין עד הפרק השני כו', בזו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.