קרית מלך הלכות ברכות פרק ה

קרית מלך הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה ד
[ד] והוא חוזר ואומר כו', ברכות מ"ז ב' להיכן הוא חוזר כו' וכפי' רי"ף.

הלכה ו
[ו] חייבין בזימון נשים ועבדים וקטנים חייבין בזימון כחיובן בברהמ"ז כ"ה בדפו"י (רד"ש).

הלכה ז
[ז] ובלבד שלא יזמנו בשם, מגילה כ"ג ב' ואין מזמנין בשם פחות מי' וכמו כל הני דחשיב התם וכ"כ רבנו לעיל פ"ב ה"ט עמש"ש בס"ד ובזו"ח רות מ"ז ב' היו נשים הרבה המברך עליהן אינו מברך בשם ע"ש וצע"ק.
אנדרוגינוס מזמן למינו ואינו מזמן כו', תוספתא ברכות פ"ה הט"ז אנדרוגינוס מוציא כו' טומטום א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.