קרית מלך הלכות בית הבחירה פרק ז

קרית מלך הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה א
[א] מ"ע לירא מן המקדש, זוה"ק בהר ק"ט א' פקודא כו' לירא מן המקדש.

הלכה ב
[ב] או במנעל, נ"ב או בסנדל יבמות ק"ב ב'.
או במעות הצרורין לו כו', ודוקא אם מגולה מבחוץ קה"ר פ"ד סי' י"ז ועי' ב"מ כ"ו א' תד"ה בהר.
אם נזדמן לו רוק מבליעו בכסותו, עי' ברכות כ"ד ב' גבי תפלה אי' הכי ובירו' ברכות פ"ג ה"ה הרוקק בביהכ"נ כו' ע"ש.

הלכה ה
[ה] וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת, מכילתא דרשב"י ס"פ יתרו מהלך עקב בצד גודל אין לי אלא למזבח לעזרות מנין ת"ל כו' ודלא כמכילתא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.