קרית מלך הלכות ביכורים פרק ד

קרית מלך הלכות ביכורים פרק ד

  


הלכה ג
[ג] וכן כהנים ולוים מביאין וקורין כו', תוספתא ביכורים פ"א ה"ד כשם שנטלו לוים כך נטלו כהנים כו' ע"ש.

הלכה ה
[ה] ואם הפריש מביא ואינו קורא, כמו הוא עצמו מאותו המין פעם ב' מביא ואינו קורא.

הלכה ט
[ט] ראשית פרי כ"ה בכ"י (רד"ש).

הלכה יא
[יא] שנאמר הגדתי היום כו', ירו' שם.

הלכה טז
[טז] כדי שלא יעלו יחידים כו', תוספתא פ"ב דביכורים ה"ח לא היו עולין יחידים כו'.