קרית מלך הלכות ביכורים פרק ג

קרית מלך הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה א
[א] שהן קרוין תרומה, יבמות ע"ג ב' תרומת ידך אלו ביכורים כו' ע"ש.
בכ"מ וכתב רבינו בס' המצות כו', נ"ב ועי' חולין ס"ח ב' לפי שמצינו במע"ש וביכורים כו' ובתד"ה אבל.

הלכה ד
[ד] בכ"מ חולין דף ס"ח ב' כצ"ל.

הלכה ה
[ה] וכהן טהור שאכל ביכורים טמאים לוקה, יבמות ע"ג ב' בין שאני טהור כו'.

הלכה ז
[ז] ברדב"ז בספרי איתא, נ"ב סי' רצ"ח.

הלכה ט
[ט] כדי לעטר כו', מנחות נ"ח א' הנהו לעטר כו'.

הלכה יב
[יב] והכהן מניח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.