קרית מלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

קרית מלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

  


הלכה ב
[ב] והוזהרו כל הכהנים, עי' מל"מ.

הלכה ג
[ג] ואם נכנס חמישית חייב מיתה, יומא נ"ג א' ותיפוק לי' דקא מעייל כו'.

הלכה ה
[ה] בכ"מ וכן זה שנאמר בכה"ג, נ"ב ג"כ בתו"כ שם.

הלכה ט
[ט] דין תורה וללילה כ"ה בדפו"י (רד"ש).