קרית מלך הלכות אישות פרק יא

קרית מלך הלכות אישות פרק יא

  

הלכה א
[א] או גיורת, עי' פ"י ממלכים ה"ג.

הלכה ד
[ד] או אילונית, תוספתא כתובות פ"א ה"ד ואילונית כתובתן מאתים כו'.
כך אין לה מזונות כו', ירו' כתובות פ"א ה"ב אין לה עליו מזונות כו'.
ואם כנס החרשת ונתפקחה כו', שם תיפתר שהיתה חרשת ונתפקחה.

הלכה ו
[ו] ואין משיאין את הקטן עד שבודקין כו', סנהדרין ע"ו ב' סמוך לפירקן ומפ' סמוך לפירקן מיד אחר גדלותן וכ"כ פכ"א מהא"ב הכ"ה ועי' ב"ב קנ"ו א' בודקין לקדושין ומשמע שם דכל המקדש בודקין אותו לפני קדושין ע"ש.
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.