קרית מלך הלכות איסורי מזבח פרק ו

קרית מלך הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ב
[ב] לא יביאו אלא חדשים, מנחות כ"ב א' עצים ואש שלא נשתמש בהן כו'.

הלכה ג
[ג] או סולת פסולה או כ"ה בכ"י (רד"ש).
בכ"מ בס"פ כל הקרבנות, נ"ב פ"ה ב' פ"ו א' פ"ז א'.

הלכה ד
[ד] שנאמר והעמיד והעריך כו', תו"כ בחוקותי פרשה ד' ה"ה והעמיד את הבהמה לפני הכהן בהמה נפדית ואין העופות והעצים והלבונה וכלי שרת נפדים.

הלכה ו
[ו] אם טיהרן ואח"כ הקדישן כו', עי' ירו' תרומות ספ"ט מים שניטמאו משיקן ועושה אותן מי חג ואם היו מי חג מעיקרן כבר נדחו.
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.