קרית מלך הלכות איסורי ביאה פרק יח

קרית מלך הלכות איסורי ביאה פרק יח

  

הלכה א
[א] כל שאינה בת ישראל, תמורה כ"ט ב' א' זה כו' וכהן הבא עלי' כו'.

הלכה ב
[ב] או מאיסורי עשה, עי' יבמות ס' א' יש חלל מחייבי עשה.

הלכה ג
[ג] או פצוע דכא, יבמות ע' א' ונשיהן לא יאכלו.
יבמה שבא עלי' זר, יבמות פ"ה א' ה"ה דאפילו לאחר כו' ולזה כונת מ"ע וצ"ע דהא לא פסק כרב המנונא עי' פ"ב מיבום ה"כ ועי' יבמות צ"ב ב' השתא דאמר כו' אם הי' יבמה כהן כו' משמע דוקא משום גט וצ"ע.

הלכה ד
[ד] או על חלוצתו כו', ירו' יבמות פ"ה ה"ד הבא על חלוצתו כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.