קרית מלך הלכות איסורי ביאה פרק יב

קרית מלך הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה א
[א] הרי אלו לוקין, עי' ברכות נ"ח א' ר' שילא נגדי' לההוא גברא כו'.

הלכה ב
[ב - ד, ו, י] בכל המקומות שנזכר כותית צ"ל נכרית וכ"ה בדפו"י (רד"ש).

הלכה ה
[ה] והבא על בת גר תושב כו', מדלא גזרו על יינן משום בנותיהן עי' ע"ז ס"ד ב' ל"ו ב' ועי' מס' גרים פ"ג ה"ג אין משיאין לו ואין נושאין ממנו כו'.

הלכה ח
[ח] ודבר זה גורם כו', פסוק.

הלכה ט
[ט] ואם פנוי' היא אינו נהרג, נ"ב ודוקא ברצון אבל באונס נהרג משום גזל כ"נ בפ"ט ממלכים הי"ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.