קרית מלך הלכות אבל פרק י

קרית מלך הלכות אבל פרק י

  


הלכה א
[א] ונותן שלום לכל אדם, ירו' מו"ק פ"ג ה"ה חמא אבילייא בשובתא ושאל בון כו' ומס' שמחות ספ"י ביהודא נותנין שלום כו' ללמדך שאין אבל בשבת.

הלכה ה
[ה] בכ"מ וכן פוסק בירו', נ"ב מו"ק פ"ג ה"ח.

הלכה ז
[ז] שהרי בטלה גזרת שלשים מי שחל שביעי שלו להיות בערב הרגל ולא גילח אע"פ שאסור לגלח במועד מותר לגלח לאחר המועד שהרי בטלה ממנו גזרת שלשים ויש לו לגלח כו' כ"ה בכ"י (רד"ש).