קרית מלך הלכות אבל פרק ו

קרית מלך הלכות אבל פרק ו

  


הלכה א
[א] בראב"ד בגמרא למדוה ראשיכם כ"ה בד"א (רד"ש).
ברדב"ז וסמך על הירושלמי, ל"מ בירושלמי ועי' ירו' מו"ק פ"ג ה"ה דיליף מקרא אחרינא.

הלכה ו
[ו] מיד, תיבה זו ליתא בכ"י (רד"ש).