קרית מלך הלכות אבל פרק ב

קרית מלך הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] ומדבריהם, כ"כ בתשו' רי"ף סי' ש"ו.

הלכה ג
[ג] בנו או אחיו הבא מן השפחה ומן הנכרית כו', כ"ה בתשוה"ג שע"צ ח"ג ש"ו סי' מ"ב ועי' שמחות פ"ד ה"א על כל האמור בתורה כהן מטמא כו' מתאבל כו' ושם הי"ז מטמא כהן כו' חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית.

הלכה ה
[ה] אין מתאבלין זה עם זה כ"ה בכ"י (רד"ש).

הלכה ח
[ח] ושפרשו מדרכי צבור, סנהדרין מ"ז א' יכול אפילו פירשו אבותיו כו'.

הלכה יג
[יג] לפיכך הוולדות שנתערבו, יבמות ק' ב' הוא אי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.