קרבנות

קרבנות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6672 מקורות עבור קרבנות. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ילקוט שמעוני תורה פרשת מקץ

 ירק מזמנין, ו' פת וד' ירק מזמנין, ר' אבינא בעא מחצה פת ומחצה ירק [מהו] אמר ר' זעירא עד דאנא תמן בעי נשאלינה וצרו לי מינך דלאו שאלתינה, ר' ירמיה בעא דין דאכל ירק מהו מזמנא עלוהי, תניא שלש מאות נזירין עלו בימי שמעון בן שטח ובקשו להקריב ט' מאה קרבנות מאה וחמשים מצא להן פתח מאה וחמשים לא מצא להן פתח, סליק לגבי ינאי מלכא א"ל תלת מאה נזירין אינון ואינון בעיין ט' מאה קרבנין ולית להון הב להון מן דידך פלגא ואנא יהיב להון מן דידי פלגא ויזלון ויקריבון יהיב להון ינאי ועבד להון, אזלו ואמרו לישנא בישא

192

ילקוט שמעוני תורה פרשת יתרו

 ותורה אור וגו' אמרת צא וראה איזו דרך מביאה לאדם לחיי העולם הבא הוי אומר זה יסורין, ר' נחמיה אומר חביבין יסורין שכשם שהקרבנות מרצין כך יסורין מרצין, בקרבנות מהו אומר ונרצה לו לכפר עליו, ביסורין מהו אומר והם ירצו את עונם, ולא עוד אלא כי היסורין מרצין יותר מן קרבנות מפני שהקרבנות בממון והיסורין בגוף, וכן הוא אומר עור בעד עור וכל אשר לאיש וגו'. וכבר היה ר' אליעזר חולה נכנסו ארבעה זקנים לבקרו רבי טרפון ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא, נענה רבי טרפון ואמר רבי חביב אתה לישראל מגלגל חמה שגלגל חמה מאיר בעולם הזה

193

ילקוט שמעוני תורה פרשת תצוה

 ועבדינהו (שפה) [שפיר] כי היכי דלא יזח ולא יסורו מי כתיב שלא יזח ושלא יסורו אמר רבי יהודה המקרע בגדי כהונה לוקה שנאמר לא יקרע, ודילמא הכי קאמר רחמנא עביד שפה כי היכי דלא יקרע מי כתיב שלא יקרע, איני והא"ר ענני בר ששון למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין. כתנת מכפרת על שפיכות דמים וכן הוא אומר ויטבלו את הכתנת בדם, מכנסים מכפרים על גלוי עריות וכן הוא אומר ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה. מצנפת מכפרת על גסי הרוח דאמר רבי חנינא יבא דבר שבגובה ויכפר על

194

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תשא

 שיהא להם שלום זה עם זה. רבי יוחנן אמר מתוך שהנדבה מרובה תקנו להם שופרות מרובין כדי שלא יתעפשו המעות. וזעירי אמר כנגד פר ועגל איל וכבש גדי ושעיר. תני שופרות הללו עקומות היו קצרין מלמעלה ורחבין מלמטה מפני הרמאין. משישבו במקדש [התחילו] למשכן את ישראל על שקליהן כדי שיהו קרבנות צבור קרבין מהן. משלו משל למה הדבר דומה לאחד שעלתה לו מכה ברגלו והיה הרופא כופתו ומחתך ברגלו בשביל לרפאותו אף כך אמר הקב"ה יתמשכנו ישראל על שקליהן כדי שיהו קרבנות צבור קרבין מהן מפני שקרבנות צבור מרצין ומכפרין בין ישראל לאבינו שבשמים:מצרפין שקלים לדרכונות מפני משאוי הדרך.

195

ילקוט שמעוני תורה פרשת פקודי

 יוסף עליכם וגו' אמר להם כשם שנתעסקתם במלאכת המשכן ושרתה השכינה במעשה ידיכם כן תזכו ותבנו לפניו בית הבחירה ותשרה שכינה במעשה ידיכם. והם אומרים ויהי נועם ה' אלהינו, בזמן שישראל ברצון לפני המקום מה נאמר בהן את קרבני לחמי כבנים המפרנסים לאביהם, בשעת תוכחות מהו אומר לאשי ריח כל קרבנות שאתה מקריב אינן אלא לאש וכן הוא אומר לא על זבחיך אוכיחך וגו' לא אקח מביתך פר ממכלאותיך עתודים כי לי כל חיתו יער אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה, וכי יש רעבון לפני ואילו יש רעבון לפני כבש אתה מקריב לי בבקר וכבש בין הערבים

196

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא

 גרים שאינן בני מקבלי ברית, ת"ל מכם, ועכשיו אל תאמר אלא מה ישראל מקבלי ברית אף הגרים מקבלי ברית, יצאו מומרים שאינן מקבלי ברית:תניא מכם [א, ב], ולא כלכם להוציא את המומרים. מכם, בכם חלקתי ולא באומות. מן הבהמה, להביא בני אדם הדומין לבהמה, מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל, כדי שיחזרו בהן בתשובה, חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל את השבת בפרהסיא. הא גופא קשיא אמרת מכם, ולא כלכם להוציא את המומר, והדר תני מקבלין קרבנות מפושעי ישראל הא לא קשיא, רישא מומר לכל התורה כולה, מציעתא מומר, לדבר אחד. אימא סיפא חוץ מן המומר ומנסך את

197

ילקוט שמעוני תורה פרשת צו

 ברוך הוא רשע מה אתה עושה אמר לו את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח אמר לו הקב"ה רשע אילו הייתי מבקש קרבן הייתי אומר למיכאל וגבריאל והיו מקריבין לפני שנאמר כי מי בשחק יערוך לי"י ידמה לי"י בבני אלים בבני אברהם ויצחק שהן אלי עולם אין אני מקבל קרבנות אלא מישראל שנאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר וגו':זה שאמר הכתוב שנאה תעורר מדנים שנאה שנתן אהרן בין ישראל לאביהם שבשמים תעורר מדנים עוררה עליהם דיני דינים, אמר רבי אסי מלמד שהיה (הקב"ה) [אהרן] נוטל את (קרנם ופותחו) [וקרבנם ופוחסו] להם ואומר להם דעו שאין להן ממש,

198

ילקוט שמעוני תורה פרשת תזריע

 תורת הזב בין גדול בין קטן, אלא מעתה זאת תורת היולדת [יב, ז] בין גדולה בין קטנה קטנה בת לידה היא ההיא זאת תורת היולדת בין פקחת בין שוטה שכן אדם מביא קרבן על אשתו שוטה כדברי ר' יהודה, דתניא רבי יהודה אומר אדם מביא קרבן עשיר על אשתו וכל קרבנות שחייבת:דם טהרה של מצורעת ב"ש מטהרין וב"ה אומרים כרוקה וכמימי רגליה מאי טעמא דב"ה א"ר יצחק לזכר [יב, ז] לרבות מצורע למעינותיו, לנקבה לרבות מצורעת למעינותיה, מאי מעינותיה אילימא שאר מעינותיה מזכר נפקא אלא לדמה לטמא דם טוהר שלה, וב"ה אמרי לך האי לזכר מיבעי ליה לזכר כל

199

ילקוט שמעוני תורה פרשת מצורע

 ולוג [יד, י] למד על עשרון שטעון לוג דברי חכמים, רבי נחמיה וראב"י אומר אפילו מנחה של ס' עשרון אין לה אלא לוג שנאמר למנחה ולוג שמן, ור' נחמיה וראב"י האי עשרון בלול מאי עבדי ליה, ההוא לגופיה (מאי) דקאמר רחמנא לייתי חד עשרון, ורבנן לגופיה לא צריך מדעשיר שלשה קרבנות שלשה עשרונים הכא דחד קרבן חד עשרון, ואידך איצטריך סד"א הואיל וחס רחמנא עלי' דקא מייתי בדלות אימא לא ליבעי מנחה כלל, ואידך לגמרי לא אשכחן, ורבנן האי מנחה ולוג שמן מאי עבדי ליה, ההוא למתנדב מנחה שלא יפחות מדבר הטעון לוג ומאי ניהו עשרון, ואידך תרתי ש"מ, והעמיד

200

ילקוט שמעוני תורה פרשת קדושים

 אלא שלמים מנין לכל הנאכלין לשני ימים שלא תהא תחלת זביחתם אלא על מנת להאכל לשני ימים ת"ל וכי תזבחו שלמים, וכי תזבחו זבח לרבות כל הנאכלין לשני ימים שלא תהא תחלת זביחתן אלא על מנת להאכל לשני ימים, תניא אמר ר' שמעון בן עזאי בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בה לא אל ולא אלהים אלא לי"י שלא ליתן פתחון פה לבעל הדין לחלוק, נאמר בשור הגס אשה ריח ניחוח ובעוף הדק אשה ריח ניחוח לומר לך שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים, ושמא תאמר לאכילה הוא צריך ת"ל אם ארעב לא אומר לך

1234567891011121314151617181920