קרבנות

קרבנות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6672 מקורות עבור קרבנות. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק א

 עשר זכין בו פעמים שלשה עשר זכין בו פעמים ארבעה עשר פעמים חמשה עשר איל קרב באחד עשר כבשי צבור בשמנה שאין עמהם חביתים פר קרב בעשרים וארבעה הראש והרגל שנים אוחזין ברגל ומעלין אותה לגבי מזבח שלשה אוחזין [בביסה] ומקריבין אותה לגבי מזבח במי דברים אמורים בקרבנות צבור אבל קרבנות יחיד כל הרוצה להקריב מקריב הלכה ידמעשה בבניה של מרתה בת בויתוס שהיה אחד מהן נוטל שתי יריכות בשתי אצבעותיו משור לקוח באלף דינרין והיה מהלך עקב בצד גודל ומעלה אותן לגבי מזבח הלכה טומהו אומ' על פני כל המזרח עד שבחברון פעמים שתימור חמה עולה כדרכו

12

תוספתא מסכת כריתות (צוקרמאנדל) פרק א

 הלל הרי אמרתם הלילה מצטרף עם היום הבא אחריו כשם שחייבת ליום שמונים ואחד כך תהא חייבת לאור שמונים ואחד ואל יוכיח יום שמונים ושנים שיצאת בשעה שראויה להביא בה קרבן: הלכה יהאשה שיש עליה לידה ולידה זיבה וזיבה מביאה קרבן אחד לידה וזיבה מביאה שני קרבנות לידה ספק ולידה ודאי זיבה ספק וזיבה ודאי מביאה קרבן על ודאי שבהן יצאת לידה ודאי לידה ספק זיבה ודאי זיבה ספק מביאה קרבן אחד ואומרת אם הוא ודאי היא עליו אם לאו הרי הוא על ודאי שבהן דברי ר' יוחנן בן נורי ר' עקיבא אומר מביא על ודאי שבהן יצאת: הלכה

13

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ד

 תהוי לי לאנתו כדת משה וישראל הלכה ידרש ר' מאיר המקבל שדה מחבירו ומשזכה בה הבירה שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותן לו שכך כותב לו אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא הלכה יאדרש ר' יהודה מביא אדם על אשתו כל קרבנות שהיא חייבת אפי' אכלה את החלב ואפי' חללה את השבת שכך כותב לה ואחרי די איתאי ליך עליי מן קדמת דנא שברה לו מקצת כתובתה שברה לו על כולה שכך היא כותבת לו אחרי די איתאי ליך עליי מן קדמת דנא הלכה יבדרש ר' יהושע בן קרחא המלוה את חבירו לא ימשכננו יותר מחובו

14

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ז

 הערביים: הלכה במנחת כהן גדול שלא קרב חציה בבקר תקרב כולה בין הערבים חובת בין הערבים: הלכה גשעירי הרגל לא קרבו ברגל יקרבו בראש חדש לא קרבו בראש חדש יקרבו ביום הכפורים לא קרבו ביום הכפורים יקרבו לרגל הבא שמתחלה לא הוקדשו קרבנות צבור אלא על מנת לקרב במזבח חיצון: הלכה דמוספי שבת שלא קרבו בשבת זו יקרבו בשבת אחרת חובת שבת הבאה אחרת מוספי ראש חודש שלא קרבו בראש חודש זה יקרבו בראש חדש אחר חובה ראש חודש הבא לא הקריבו כבש בבקר יקריבו בין הערביים לא הקטירו קטרת בבקר יקטירו בין הערביים: הלכה האמר

15

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ט

 תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ט הלכה אכל קרבנות צבור והיחיד באין מארץ ומחוצה לארץ אפילו מבין הגוים חוץ מבכור ומעשר שאין באין אלא מן הארץ ואין באין אלא מישראל: הלכה בכל המנחות באות מן הארץ ומחוצה לארץ מן החדש ומן הישן חוץ מן העומר ושתי הלחם שאין באין אלא מן החדש ומן הארץ וכולן אין באין אלא מן המובחר שנ' וכל מבחר נדריכם איזהו מובחר שלהן מכמם זו לחה אלפא לסולת שנייה לה עפריים בבקעה ר' יוסי אומר אף חיטי ברחיים וכפר אחוס אלו היו בצד ירושלם ומהן היו מביאין: הלכה גאין מביאין אלא מן השדות

16

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק י

 חכל בירוצי מדות הללו אם יש שם זבח אחר יקרבו עמו ואם לאו יפסלו בלינה ואם לאו תעבר צורתן ויצאו לבית השרפה ואם לאו ימכרו לחייבי זבח אחר יביא בהן קיץ המזבח קיץ המזבח מה הן לוקחין בהן עולות ומקיצין בהן את המזבח: הלכה טכל קרבנות צבור אין בהן סמיכה חוץ מפר הבא על כל המצות ושעירי עבודה זרה שהן טעונין סמיכה דברי ר' יהודה ר' שמעון אומר שעירי עבודה זרה אין טעונין סמיכה מה היה מביא תחתיהן שעיר המשתלח אמר לו ר' שמעון והלא אין סמיכה אלא בבעלים שעיר המשתלח סומכין עליו אהרון ובניו כאחד אמר לו

17

תוספתא מסכת נזיר (ליברמן) פרק ב

 הרי זה מגלח נזיר שלם דברי ר' מאיר ר' שמעון פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבין הלכה ההריני נזיר ועלי לגלח נזיר ואם גילח לעצמו לא יצא הלכה והרי עלי לגלח חצי נזיר וחזר ואמ' הריני נזיר אם גלח לעצמו לא יצא אילו קרבנות שהזיר עליהן לא אמ' כלום שנ' קרבנו לה' על נזרו ולא נזרו על קרבנו הלכה זהרי עלי חטאתו ואשמו של פל' מדעתו יצא שלא מדעתו לא יצא הרי זה חטאתו ואשמו של פלוני והלך הלה והביא לעצמו הרי הן כחטאת ואשם שכיפרו הבעלים הלכה חהריני נזיר שיהא לי בן ונולד לו בן ספק

18

תוספתא מסכת נזיר (ליברמן) פרק ו

 ימים שותה יין ומיטמא למתים לאחר ששים ושבעה יום טמא בודאי ומוחלט בספק אוכל בקדשים לאחר שלשים ושבעה יום שותה יין ומטמא למתים לאחר שבעים וארבעה יום טמא בודאי ומוחלט בודיי אוכל בקדשים לאחר שמונה ימים ושותה יין ומיטמא למתים לאחר ארבעים וארבעה יום הלכה בכל קרבנות צבור והיחיד הציץ מרצה על טומאת הדם ועל טומאת הגוף חוץ מנזיר ועושה פסח שמרצה לטומאת הדם ואין מרצה על טומאת הגוף ואם נטמא טומאת התהום הרי זה מרצה כיצד היה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ואמרו לו מת היה עמך בבית שנכנסת לו או תחת אבן שישבת עליה ונודע

19

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ו

 נטמאו חלבים והבשר קיים זורק את הדם על הבשר אבל פסח אינו כן אע"פ שניטמא בשר וחלבים קיימים אין זורק את הדם על החלבים שלא בא מתחילתו אלא לאכילה נטמאו חלבים והבשר קיים אם יש כזית לכל אחד ואחד יזרוק ואם לאו לא יזרוק הלכה הכל קרבנות הצבור והיחיד הציץ מרצה על טומאת אדם ועל טומאת הגוף חוץ מנזיר ועושה פסח שמרצה על טומאת אדם ואין מרצה על טומאת הגוף ואם נטמא טומאת התחום הרי זה מרצה כיצד היה הולך לשחוט את פסחו ואמרו לו מת היה עמך בבית שנכנסתה בו או תחת אבן שישבת עליה ונודע לו בין

20

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק א

 שיעברו עליו עצרת והחג והפסח ועצרת והחג נדר לפני החג עד שיעברו עליו החג והפסח ועצרת והחג הלכה גכיצד לחדשים אע"פ שנ' בחדש הראשון ובחדש השיני אין מתחילין למנות אלא מניסן שנ' החדש הזה לכם ראש חדשים הלכה דכיצד לתרומת שקלים כל קרבנות צבור קריבין באחד בניסן אם בא חדש בזמנו קריבין מן החדשה ואם לאו קריבין מן הישנה הלכה הכיצד לשכר בתים המשכיר בית לחבירו לשנה שכר הימנו שנים עשר חדש מיום ליום אם אמ' לשנה זו אפי' לא שכר ממנו אלא באחד באדר אין לו אלא עד אחד בניסן הלכה ובאחד באלול ראש השנה

1234567891011121314151617181920