קרבנות

קרבנות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6672 מקורות עבור קרבנות. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק יד

 כאשר קרב אל המזבח (שם לב יט): ופרעה הקריב. קרב לא נאמר אלא הקריב, מלמד כיון שראה את ישראל חונים לפני בעל צפון אמר הלא בעל צפון הסכים על גזירתי להטביען במים, אני גזרתי כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו (שמות א כב), ובעל צפון עצרם על הים, מיד בא והקריב קרבנות לפניו בסמוך לו, שנאמר ופרעה הקריב, שהקריב ביאתו, ודומה לדבר בדברי רבותינו מפני שקירב מיתתו, וכיצד הקריב ביאתו, שכל מה שהלכו ישראל בשלשת ימים הלכו האקטורין ביום ומחצה, ומה שהלכו האקטורין ביום ומחצה, הלך פרעה ביום אחד, לכך נאמר ופרעה הקריב: וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע

182

פתרון תורה פרשת צו

 באותו היום, אבל לעתיד לבוא הק' יהיה סביב (את) ירושלם כחומה אש, שנ' ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש ס' וג'.וזאת תורת זבח השלמים וג', זה ה' ש' ה' אשמעה מה ידבר האל ה' וגו', אמרו אומות העולם לבלעם למה אמ' הק' לישר' שהם יקריבו לו קרבנות ולנו לא, אמ' להן בלעם, קרבנם אינו אילא שלום ומי שיקבל את התורה שהן כתובים בה, צריך שיקריב קרבנות, אתם פסלתם מתחלה, ועכשיו אתם מבקשים להיות מקריבים, מי שקיבלה הוא מקריב, שנ' ה' עוז לעמו יתן וג'. וזאת תורת, למה אמר זבח השלמ' שהוא עושה שלום בין המזבח ובין הכהנים ובין

183

פתרון תורה פרשת אחרי

 לומ' של חבירו, ולמוד מכהן גדול, שנ' ונשמע קולו בבואו וג', כי בענן אראה על הכפ'. נכנסת לפני לפנים, שהקב"ה אמר אראה על הכפרת אין מדבר הכת' אילא בענן הקטרת, שנ' וכסה ענן הקטרת וג', בשאת יבוא אהרן וג', בזכות כמה מצות נכנס אהרן בזכות תורה, בז' שבטים, בז' מילה, קרבנות. תורה מנין, שנ' תורת אמת היתה בפיהו וג', שבטים מנין, שנ' ששה משמותם וג' ונשא [עמוד 61] אהרן את שמ' ב' ישר' וג', מילה קבועה וקרבנות מנין שנא' בזאת יב' אהרן וג' ושני שעירי עזים, פר בזכות אברהם, שנ' ואל הבקר רץ אברהם וג', ואיל בזכות יצחק שנ' וישא

184

פתרון תורה פרשת וידבר

 ישר' את התורה, עמד העולם על שתי רגלים נחית בחסדך [עם זו גאלת], עד שלא באו ישר', נהלת בעזך משבאו ישר' וקיבלו את התורה, עמסת עולמך בתורה שנקראת עוז שנ' ה' עז לעמו וג', הרי שתי רגלים, ומנין שאף השלישית שנ' אל נוה קדשך, וכשעשו את המשכן היו מקריבין בתוכו קרבנות מאי זה כח ומאותה זכות נתרומם קרנן של ישראל, מהיכן מאהל מועד, וזה בחדש אייר היה, וידבר ה' אל מש' במ' סיני, כיון שנתרוממו ישר' באייר היה האומות אומ' למוד הוא הק' מרוממן בחדש אחד ומשפילן בשאר החדשים כגון [תמוז] אב (תמ') שהשפילן, אמ' להן הק', רשעים, אתם אומ'

185

פתרון תורה פרשת נשא

 יראה לי השה וג', שעיר עז' בזכ' יעקב, שנ' ואת עורות גדיי העזים וג'. ולזבח השל' בק' ש' וג', בז' נדב ואביהוא שכיפרו על ישר', אלים חמש' עתודים חמ' כ' ב' ש' ח', הרי חמשה עשר בזכ' שנים עשר שבטים ושלשה אבות, אמ' לו הקב"ה למשה בעולם הזה ערבו לי קרבנות הנשיאים ויתערבו וגם לעתיד לב' יתערבו, שנ' וערבה לה' וג'. אוי לאומרי' קרבנות בימי משה לא ראוי לעשות ולא קטרת ומנחה ועולה ושל', לעתי' לבוא יראו בעיניהן ולא עשו ולא ניהנו, כמו שאמ' אלישע לשליש המלך.

186

פתרון תורה פרשת פינחס

 משגה ישר' בד' ר', זה בלעם שעשה את התקלה הזו שטעה את זמרי בתחלה. בש' ה' יפ', ככ' בו ואת בלעם בן בעור. ותמימים ינחלו טוב, זה פינחס וזרעו שנטלו את הכהנה. ונתן לו כד' מתנות לו ולזרעו אחריו עד עולם, על ידי שקינא להקב"ה שנ' והיתה לו וג', וכי קרבנות הקריבו כן, אילא מלמד שכל מי שהוא שופך דמם של רשעים כאילו מקריב קרבן לפני המקום ב"ה ומכפר על העונות, שזה הרג רשעים והעלה עליו המקום כפרה על ישר' שנ' תחת אשר קנא לאל' וג'. מעשה [עמוד 215] שהיו זקנים מסובין בביתו של רבן גמליאל וטבי עבדו משמשן, פתח

187

פתרון תורה פרשת ואתחנן

 מזבח ומקום הריגה, שנ' הוי אריאל אריאל, וכשחטאו ישראל שם שם מזבח על ציון, כ(ש)שם שנשפך על מזבח דמי זבחים ועולות וחטאות ואשם כך ישפך בציון דם יושבי ציון כמ' ה' א' והציקותי לאריאל והיתה תאניה ואניה, וברוב דמי אדם שישפכו בה תדמה למזבח בשעה שיזרקו דמי קרבנות מזבח על קרנו. ויקו לעשות ענבים ויעש באשים, וענבים הם מעשי חסידים כ' ה' א' כענבים במדבר מצאתי יש' וג' ויעשה באשים מעשה רשעים כ' ה' א' תחת חטה יצא חוח וג', ולמה באשים אין בו ו' חסר הוא, אל תקרא באשים, אלא באשים שכל מי שהוא מחזיק בתורה ויעשה

188

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 עשה הבל קיים מן הפסח ועד העצרת בין לדברי זה בין לדברי זה לא עשה הבל בעולם יותר מחמשים יום, ויבא קין מפרי האדמה [ד, ג] מן הפסולת משל לאריס רע שהיה אוכל את הבכורות ומכבד למלך בסייפות, הגיע ליל י"ט של פסח קרא אדם לבניו אמר עתידין ישראל להקריב קרבנות פסחיהן הקריבו גם אתם לפני בוראכם והביא קין מותר מאכלו קליות זרע פשתן והבל הביא מבכורות צאנו כבשים שלא נגזזו, ר' יהושע בן קרחה אמר אמר הקב"ה ח"ו לא יתערבו מנחת קין והבל לעולם אפילו באריגת בגד שנא' לא תלבש שעטנז ואפילו היא מרוקמת לא תעלה עליך שנא' ובגד

189

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 ח] אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע שמא חס ושלום ישראל חוטאין ואתה עושה להם כאנשי דור המבול וכאנשי דור הפלגה א"ל לאו, במה אדע א"ל קחה לי עגלה משלשת [ט"ו, ט] א"ל תינח בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם, א"ל כבר תקנתי להם סדר קרבנות שכל זמן שקוראים בהן מעלה אני עליהם כאלו הקריבו לפני קרבן ואני מוחל להם על כל עונותיהם:ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם [ט"ו, י"ב] ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי תחלת מפולת שינה דמיך ליה ולא לעי באורייתא דמיך ליה ולא לעי בעבידתא, רב אמר שלש תרדמות

190

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב

 א"ל הקב"ה מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה ואיזה זה הושע שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך, וישחטו שעיר עזים [ל"ז, ל"א] למה שחטו שעיר עזים שדמו דומה לדם אדם, א"ר ענני בר ששון למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין, כתנת מכפרת על שפיכות דמים שנאמר וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם [ל"ז, ל"א] וכו' הכר נא הכתנת בנך [ל"ז, ל"ב] היא אמר ליה הקב"ה ליהודה אתה אמרת לאביך הכר נא חייך שתמר אומרת לך הכר נא למי החותמת

1234567891011121314151617181920